Virhreän liiton historia

Vihreän liiton alkutaipaleet

Vihreää liittoa edelsi vihreä liike, joka sai alkunsa 1970- ja 1980 – luvuilla Koijärvellä ja Helsingissä. Molemmissa oli merkittävä määrä nykyisen liiton perustajajäseniä ja vaikuttajia jotka toimivat vieläkin liitossa. Alkuun se toimi verkostona sekä liikkeenä, organisaatiotoiminta puuttui.

1980 – luvulla organisoitumisen tarve ja halu kasvoi ja vuonna 1987 perustettiin Vihreä liitto. Siitä ei alun perin ollut tarkoitus muodostua puolueeksi, vaan eri järjestöjen kattojärjestöksi. Puolueen alkutaipaleella sen sisällä kuohui, osa ekovihreistä halusi keskittyä puhtaasti vain ekologisiin asioihin ja osa taas halusi toimia maltillisemmin. Ongelmat aiheuttivat myös vaalihäviöitä.

1990 – luvulla tilanne alkoi rauhoittumaan ja vuoden 1991 eduskuntavaaleissa tehtiin menestystä. Laman vaikuttaessa kansan mielipiteisiin ja huoliin, myös virheiden oli huomioitava tilanne. Euroopan unionin jäsenyys kysymys oli ongelmallinen jo puolueen sisällä. Osa pelkäsi EU:n kasvuhakuisuuden vaikuttavan negatiivisesti ympäristöön ja osa taas näki yhteistyön tehokkaaksi tavaksi saavuttaa toivottuja päämääriä.

EU – kansanäänestyksen jälkeen määriteltiin vihreiden EU – periaatteita. Näihin kuuluivat kansalaisjärjestöjen ja kansanvaltaisuuden vaikutusmahdollisuuden turvaaminen, EU:n keski- ja itä – Eurooppaan laajenemisen tukeminen, pohjoismaisen julkisuusperiaatteen käyttöön ottaminen, sekä talouden ja markkinoinnin keinoilla ympäristöpolitiikan tukeminen.

Vihreiden nousu kansan suosioon

1995 vuoden eduskuntavaaleissa menetettiin yksi kansanedustajapaikka mutta saatiin ensimmäinen vihreä ministeri, Pekka Haavisto. Vuonna 1999 saatiin kaksi lisäpaikkaa hallitukseen. Vuonna 2002 vihreät erosivat hallituksesta, koska eduskunta oli hyväksynyt viidennen ydinvoimalan lupahakemuksen. Sen mukaan päätös oli moraaliton, riskialtis sekä kestävän kehityksen vastainen. Vihreiden mukaan uusiutuviin energianlähteisiin pohjautuvia vaihtoehtoja olisi ollut tarpeeksi ja ne oli8139668408_a754e4bf19_bsivat taanneet turvallisuutta sekä torjuneet ilmastonmuutosta. Eron takia puoluetta syytettiin yhteistyökyvyttömyydestä, mutta puolue piti kantansa.

Vuoden 2003 eduskuntavaaleissa kannatus kasvoi ja vaikka 14 kansanedustajapaikkaa saatiin, jäi puolue oppositioon. Kasvu oli 2010 – luvulle asti tasaista, mutta vuonna 2010 virheitä syytettiin periaatteiden pyörtämisestä, kun he jäivät hallitukseen vaikka tämä päätti esittää eduskuntaan kaksi ydinvoimalalaitoslupaa.

Vihreät nykyään

Vihreät menettivät vuonna 2011 suosiotaan ja myös presidentin vaaleissa ehdokkaana toiminut vihreä Pekka Haavisto, kärsi tappion. Vihreät erosivat jälleen hallituksesta vuonna 2014, kun hallitukselle myönnettiin lupa uuden ydinvoimalan perustamiseen.

About Author